โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

1. นายศุภชัย แสงสุริยา
2. นายภูเบศ หอมกอ
3. นายธนวิชญ์ จันทร์พานิชเจริญ
4. นายอาทิตย์ บุญพา
5. นายสุทธินันท์ พุกหอม
6. นายเสกสรร จันทราช
7. นายวิษณุศักดิ์ อุ่นน้อย
8. นายฐาปนา หอมกอ
9. นายชยุตม์ บัวทอง
10. นายวุฒิศักดิ์ สีลาดเลา
11. นายสุนทร ปั้นรัตน์
12. นายกฤษฏา คำจันทร์
13. นายปัตพงษ์ ปิ่นแก้ว
14. นายพนมกร สุขุมพันธนาสาร
15. นายศรณย์ พัฑฒนะ
16. นายอนุชัย ญาติสังกัด
17. นายเอกชัย วังคะพันธ์
18. นายศุรวีร์ ฤทัยรุจนวงศ์
19. นายธรรมรัตน์ แว่นมณี
20. นายธนบดี คัชมาตย์
21. นายอามีน อมรทวีพร
22. นายกิตติธัช ชื่นศิริ
23. นายสมประสงค์ ช้อยชด
24. นายพีระพล ตันติการุณย์
25. นายวิษณุ จันทรเพชร

ผู้จัดการทีม อาจารย์กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม อาจารย์วิรัช วงษ์สูง
ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ภูษิต จันทร์จิเรศรัศมี
ผู้ฝึกสอน อาจารย์ณรงค์ ตราบดี
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน อาจารย์ประจักษ์ เวียงสงค์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน อาจารย์นพรัตน์ บัวทิม
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน อาจารย์สุวิทย์ หวัดแท่น

โรงเรียนเทพศิรินทร์

1. นายทวีศักดิ์ หัตถสาร
2. นายพรรณเชษฐ์ วันนา
3. นายชาญยุทธ จันสด
4. นายภานุพงศ์ เทพญา
5. นายณัฐพงศ์ คงสุข
6. นายยศวัฒน์ เพิ่มพูน
7. นายปฏิวัตร กองศักดิ์
8. นายต้อ สายัณห์
9. นายเพิ่มศักดิ์ โพธิ์ไทร
10. นายอมรชัย ไชยศรีรัมย์
11. นายนพวิชัย สุขสัมฤทธิ์
12. นายศรันยู บัวเนียม
13. นายชีระวิทย์ พงษ์แสง
14. นายรณชัย อินโอสถ
15. นายวิศวนาถ ผงทอง
16. นายธรรมศักดิ์ สารสุภสิทธิ์
17. นายสมรัก คณะพันธ์
18. นายภาณุวัฒน์ ช่างเกวียน
19. นายเฉลียว จรุงกัน
20. นายพยุงศักดิ์ แซ่โล้ว
21. นายวิศรุต มามิมิน
22. นายสราวุธ สีสองไชย
23. นายกิตติศักดิ์ กลิ่นยี่สุ่น
24. นายเนติสิน ผาสุขเมือง
25. นายฉัตรชัย ศรีตะปิยะ

ผู้จัดการทีม ศ. ดร. จิระ หงส์ลดารมภ์
รองผู้จัดการทีม นายประกาศิต ยังคง
ผู้ควบคุมทีม นายนพรัตน์ วัฒนชัยนันท์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายจักรภพ วัฒนชัยนันท์
ผู้ฝึกสอน นายสมัย สืบเสน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสุทิน อาจคงหาญ
ผู้ประสานงาน นายปราโมทย์ ฮ๊อก

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1. นายวัฒนพงษ์ ตาบุดดา
2. นายอุรเศรษฐ์ ภัทรสุวรววัฒน์
3. นายรณชิต อาภรศรี
4. นายปพัฒน์ สัมมา
5. นายอิทธิพล แก้วเขียว
6. นายพนมกร ชาโรจน์
7. นายกฤษดา กลางณรงค์ฃ
8. นายสิทธิศักดิ์ จิวสิทธิประไพ
9. นายปกิต เนียมคง
10. นายอรรถสิทธิ์ รังษีศักดิ์
11. นายกิตติทัต จันทองไฝ
12. นายศิวพร เภามี
13. นายวารินทร์ สุปา
14. นายสุรพล บุญเชิด
15. นายดิเรก ศิลป์ดำรงศรี
16. นายนิติพงษ์ เนาวนัติ
17. นายสุรศักดิ์ หมื่นสุข
18. นายบุรณัฐ วิริยาวุทธ
19. นายสิทธิพันธ์ ชุมช่วย
20. นายธนชัย บุญนำมา
21. นายครรชิตพล อัครยงพันธ์
22. นายศรายุ ลีลารักษ์สกุล
23. นายอนุลักษณ์ สังกะสิงห์
24. นายพลวัฒน์ ปิ่นกอง
25. นายอนุสรณ์ ชินวงษ์เขียว

ผู้จัดการทีม นายเนวิน ชิดชอบ
รองผู้จัดการทีม นายสมปอง จังทองศิริ
รองผู้จัดการทีม นายโสภิศ ภาโนมัย
ผู้ควบคุมทีม นายสมชาย เพไร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายทนสิงห์ เสือมาพะเนา
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสะการียา วันทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายดำรง ชอบสุจริตสกุล

โรงเรียนอัสสัมชัญ

1. นายณัฐิวุฒิ สิงหาปัด
2. นายโชคชัย ชูไชย
3. นายณัฐวิทย์ ศรชัย
4. นายภูวดล ปรีดาศักดิ์
5. นายสาวิน บุญโสพิศ
6. นายศักดรินทร์ มิ่งสมร
7. นายมงคล บัวแย้ม
8. นายวชิระ แสงศรี
9. นายธงไชย พิมพ์ดีด
10. นายวรวัตต์ ทองสถิตย์
11. นายคำรณ ชินสี
12. นายประทีป เสนาลา
13. นายวรายุทธ กล่อมนาค
14. นายนพพล สรรคพงษ์
15. นายพลวุฒิ ดอนจุ้ย
16. นายวุฒิพงษ์ เกียรติกังวานกุล
17. นายรณชัย รังสิโย
18. นายเดชาวัต เรืองรัตน์
19. นายเทอดศักดิ์ โตเจริญ
20. นายเจษฎา ภู่เล็ก
21. นายวัฒนศัพท์ เจริญศรี
22. นายธเนศ บุบผาราม
23. นายอลงกรณ์ แก้วใส
24. นายไมตรี กุหลาบขาว
25. นายสุขสันต์ เฉลิมสุข

ผู้จัดการทีม นายศุภกร พลกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม นายวิเชียร วิวัฒนะประเสริฐ
ผู้ควบคุมทีม มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายการุณ นาคสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน มาสเตอร์เชี่ยวชาญ แพรขุนทด
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน มาสเตอร์ชัยสิทธิ์ ภูมิประภาส
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายชวลิต วิศลดิลกพันธ์

Comment

Comment:

Tweet

The nice article sites just found your site on with bing helped me a lot! I really like the info, thank you.

#10 By เกมส์ (124.122.238.91) on 2010-09-29 10:39

#9 By เอดแ (203.144.180.65) on 2010-03-08 20:34

#8 By เอดแ (203.144.180.65) on 2010-03-08 20:34

ดาวเทียมสื่อสาร G M Ssad smile angry smile tongue wink

#7 By (203.144.180.65) on 2010-03-08 20:32

ดาวเทียมสื่อสาร G M S

#6 By (203.144.180.65) on 2010-03-08 20:32

#5 By (118.173.180.85) on 2010-01-04 14:36

#4 By พนมกร (125.26.81.113) on 2009-03-06 09:22

Hello! Good Site! Thanks you! dyddvtvetbg

#3 By lqycptmxsl (195.5.20.194) on 2008-01-30 06:35

#2 By วิศวนาถ ผงทอง (58.8.161.131) on 2007-12-12 15:20

#1 By นายธรรมรัตน์ แว่นมณี (203.209.104.195) on 2006-01-04 22:23